Privacyverklaring

De Stichting “Vrienden van Harmonie St. Caecilia” hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Stichting “Vrienden van Harmonie St. Caecilia” houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Stichting “Vrienden van Harmonie St. Caecilia” zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u in algemene zin, of na het lezen van deze Privacyverklaring hier vragen over heeft, of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van “Vrienden van Harmonie St. Caecilia”

Persoonsgegevens van leden worden door Stichting “Vrienden van Harmonie St. Caecilia” verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over verenigingsactiviteiten;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het volledig ingevulde inschrijfformulier;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting “Vrienden van Harmonie St. Caecilia” de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • E-mailadres
 • IBAN nummer t.b.v incasso van jaarlijkse donatie

Uw persoonsgegevens worden door Stichting “Vrienden van Harmonie St. Caecilia” opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van het donateurschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verwerking van persoonsgegevens via het website contactformulier

Persoonsgegevens van personen die zelf contact zoeken met Stichting “Vrienden van Harmonie St. Caecilia” worden door verwerkt Stichting “Vrienden van Harmonie St. Caecilia” ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het afhandelen van contactverzoeken via de website.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het ingevulde contactformulier.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting “Vrienden van Harmonie St. Caecilia” de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer.

Uw persoonsgegevens worden door Stichting “Vrienden van Harmonie St. Caecilia” opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor maximaal 2 maanden.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Stichting “Vrienden van Harmonie St. Caecilia” verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijfformulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting “Vrienden van Harmonie St. Caecilia” de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Stichting “Vrienden van Harmonie St. Caecilia” opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Binnen de EU

Stichting “Vrienden van Harmonie St. Caecilia” verwerkt alle gegevens binnen de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Stichting “Vrienden van Harmonie St. Caecilia” bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Stichting “Vrienden van Harmonie St. Caecilia” van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens én zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mochten wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

 

Contactgegevens

Naam van de stichting:   Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia
Postadres: Heuveleindseweg 1C
Postcode: 5684 NC
Plaats: Best
e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Delen: